Ochrona prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem pozyskującym i przetwarzającym  Twoje dane osobowe, jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Strefa Zmiany  z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 11/13 lok 61 (dalej My)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówioną przez Ciebie usługą psychologiczną w naszym ośrodku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ośrodek Strefa Zmiany?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania usługi, którą zamówiłeś. Jest to także niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. umawianiem, odwoływaniem, przekładaniem  wizyt drogą elektroniczną poprzez adres mailowy bądź telefonicznie i poprzez sms czy komunikator skype

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka Strefa Zmiany którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych
  • prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających stronę ośrodka
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych drogą mailową, telefoniczną lub  przez formularz kontaktowy
  • prowadzenie analiz statystycznych naszej strony WWW.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail oraz numeru telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z zamówioną przez Ciebie zapytaniem lub usługą w naszym ośrodku. Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz w niektórych przypadkach adres komunikatora skype, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować oraz wykonać zamówionej przez Cebie usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec  Ośrodka Strefa Zmiany w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ośrodek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ośrodek Strefa Zmiany może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym  w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe jak np. księgowa wystawiająca faktury, firma pozycjonująca stronę WWW ośrodka, firma administrująca i promująca stronę WWW ośrodka. Powyższe firmy zapewniają, że chronią Twoje dane, przetwarzają je jedynie w celach związanych z wykonywaniem usług wobec ośrodka  i nie przekazują ich innym podmiotom. Gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych umowami powierzenia danych osobowych zawartymi z Administratorem Ośrodka Strefa Zmiany.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Ośrodek przechowuje Twoje dane osobowe w związku z zamówioną przez Ciebie usługą w ośrodku przez czas niezbędny do realizacji wykonania danej usługi.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Ośrodek Strefa Zmiany polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań klientów strony ośrodka, co pomaga nam na rozpoznanie i dopasowanie naszych usług do potrzeb klientów.